ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  2505  โดยมีนางสะอาด  รุ่งเรือง  เป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้ง  และเป็นผู้รับใบอนุญาต เมื่อแรกก่อตั้งนั้นเริ่มรับนักเรียนชาย – หญิง  อายุ   3  ขวบครึ่ง  เข้าเรียนในชั้นอนุบาล  1  -  อนุบาล  3  โดยเริ่มจาก  2  ห้องเรียนซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  โดยมีอาจารย์สมชาย สิงห์สมดี เป็นครูใหญ่
     ต่อมากิจการขยายขึ้นจึงสร้างอาคารเรียนขึ้นอีก  1  หลัง  เป็นอาคารไม้  2  ชั้น  แล้วขยายการรับนักเรียนเป็นอนุบาล – ประถม  7  ( ปัจจุบันคือ ชั้น  ป. 1 – 2 )
     -  พ.ศ.  2510  ได้สร้างอาคารตึก  4  ชั้น และเริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นโดยเปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนเป็นอายุ  3 – 20  ปี  และมีห้องเรียน  21  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  654  คน ได้เปลี่ยน นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นครูใหญ่
     -  พ.ศ.  2513  เริ่มลดชั้นมัธยมลง  เหลือเพียงชั้นอนุบาล  -  ประถม  7  และขยายห้องเรียนเป็น  26  ห้องเรียน
     -  พ.ศ.  2517  ได้ขอเปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตจากนางสะอาด  รุ่งเรือง  เป็นนางเพ็ญศรี  รุ่งเรือง  และเป็นครูใหญ่ด้วย
     -  พ.ศ.  2523  โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล  ระดับชั้น ประถมปีที่  1 – ประถมศึกษาปีที่  6
     -  พ.ศ.  2532  ได้เปลี่ยน นางสาวสุรางค์   รุ่งเรือง  เป็นครูใหญ่  โดยรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 -  ประถมศึกษาปีที่  6
     -  พ.ศ.  2540  โรงเรียนได้จัดสร้างคอมพิวเตอร์  และเปิดทำการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่  1 – ประถมศึกษาปีที่  6
     -  พ.ศ.  2542  โรงเรียนได้จัดสร้างห้องมัลติมีเดีย  เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน โดยเน้นภาษาอังกฤษ  ให้นักเรียนพูดและใช้ภาษาที่  2  เป็นอย่างดี
     -  พ.ศ.  2543   โรงเรียนได้สร้างศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติม  ได้แก่  ศูนย์ Recycle  ศูนย์งานบ้าน  ศูนย์เพาะเลี้ยงปลา  ศูนย์ทำปุ๋ยชีวภาพ  ศูนย์พืชผักส่วนครัว
     -  พ.ศ.  2544   โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรการสอนว่ายน้ำ  โดยทำการสอนในชั่วโมงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่  6
     -  พ.ศ.  2545  ได้เปลี่ยนเป็น นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต และเป็นครูใหญ่   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่  6  มีห้องเรียนทั้งหมด   24   ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  912  คน  มีครู  35  คน
     -  พ.ศ.  2546   นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต และได้เปลี่ยน               นางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นครูใหญ่   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6  มีห้องเรียนทั้งหมด  24  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  912  คน  มีครู  36  คน
     -  พ.ศ.  2547   นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นครูใหญ่   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6  มีห้องเรียนทั้งหมด  23  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  850  คน  มีครู  35  คน
     -  พ.ศ.  2548   นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นครูใหญ่   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6  มีห้องเรียนทั้งหมด  21  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  756  คน  มีครู  32  คน
     -  พ.ศ.  2549   นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นครูใหญ่   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6  มีห้องเรียนทั้งหมด  23  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  735  คน  มีครู  31  คน
     -  พ.ศ.  2550   นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นครูใหญ่   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6  มีห้องเรียนทั้งหมด  20  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  745  คน  มีครู  31  คน
     -  พ.ศ.  2551   นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นครูใหญ่   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6  มีห้องเรียนทั้งหมด  20  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  748  คน  มีครู  31  คน
     -  พ.ศ.  2552   นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นผู้อำนวยการ   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6  มีห้องเรียนทั้งหมด  19  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  669  คน  มีครู  31  คน
     -  พ.ศ.  2553   นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นผู้อำนวยการ   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6  มีห้องเรียนทั้งหมด  19  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  654  คน  มีครู  30  คน
     -  พ.ศ.  2554   นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นผู้อำนวยการ   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6  มีห้องเรียนทั้งหมด  19  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  672  คน  มีครู  30  คน
     -  พ.ศ.  2555   นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมี ผู้อำนวยการ   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6  มีห้องเรียนทั้งหมด  19  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน    658    คน  มีครู  30  คน
     -  พ.ศ.  2556  นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นผู้อำนวยการ   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6 มีห้องเรียนทั้งหมด 20 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 650 คน มีครู 30 คน
     -  พ.ศ.  2557  นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นผู้อำนวยการ   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6 มีห้องเรียนทั้งหมด 19 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  649  คน มีครู 29 คน
     -  พ.ศ.  2558  นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นผู้อำนวยการ   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6 มีห้องเรียนทั้งหมด 19 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  649  คน มีครู 29 คน
     -  พ.ศ.  2559  นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นผู้อำนวยการ   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6 มีห้องเรียนทั้งหมด 19 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  612  คน มีครู 29 คน
     -  พ.ศ.  2560  นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นผู้อำนวยการ   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6 มีห้องเรียนทั้งหมด 18 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  544  คน มีครู 28 คน
     -  พ.ศ.  2561  นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นผู้อำนวยการ   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6 มีห้องเรียนทั้งหมด 16 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  528  คน มีครู 26 คน
     -  พ.ศ.  2562  นางเพ็ญศรี   รุ่งเรือง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยมีนางฉวีวรรณ   จั่นนิล  เป็นผู้อำนวยการ   เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมปีที่  6 มีห้องเรียนทั้งหมด 16 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  511 คน มีครู 27 คน