คณะผู้บริหาร

นางฉวีวรรณ จั่นนิล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอ้อมขวัญ จั่นนิล
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางวิจิตรา จินดาพาณิชย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวยุวดี ตุ้มจ้อย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสิริกร ทองเกิด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางดวงเดือน จุลดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป