ปฐมวัย

นางดิษยารินทร์ วัฒนาศิริถาวรกุล
ครู
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางไพเราะ ล่าน้อย
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวมธุริน ยิ้มแย้ม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1