กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยุวดี ตุ้มจ้อย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพจนีย์ วงษ์ศิริ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสกุลทิพย์ เทศเทศะวงษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสมจิต ภักดิ์พิบูลย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2