กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจินดา จันทร์เพ็ชร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจรัสศรี ปัฐพี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศรีประไพ บัวเลี้ยง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอัญชลี ศรีวิชัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1