กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสิริกร ทองเกิด
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางเชาวนี สีอ่อน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายพีรยศ สายเพ็ชร
ครู