กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดวงเดือน จุลดิษฐ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2