กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวศันสนีย์ เกษสุวรรณ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพีรสรณ์ แสงทอง
ครู

นางสาวทัศวรรณ์ จำปา
ครู