กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสมลักษณ์ ไทยภักดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ