กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจารุณี มั่งคั่ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวบุณรดา วงษ์ศิริ
ครู