กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิจิตรา จินดาพาณิชย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลยภรณ์ เทศทองลา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2