คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เรือโทถนอม รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ก่อตั้ง
ชื่อ-นามสกุล : นางสะอาด รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ก่อตั้ง
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวีวรรณ จั่นนิล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิจิตรา จินดาพาณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอ้อมขวัญ จั่นนิล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุวดี ตุ้มจ้อย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมลักษณ์ ไทยภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ