คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จามิกร แก้วพวง
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นิติรัตน์ บุญยิ่ง
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รวิสรา ชาติคนา
ตำแหน่ง : เลขา
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พาขวัญ เงินน้อย
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิชชานันท์ พงษ์ภัทรไพศาล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รินรดา โรจนธราธร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ศริยา เจิดบดีเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐธยาน์ พิมพ์สุวรรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.เศรษฐศาสตร์ รวมธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.นพเก้า จิตต์รัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2